Schemat dorocznego monitoringu
CSR PN-ISO 26000:2012

„Stosując odpowiedzialność społeczną, organizacje powinny przestrzegać tych zasad i stosować je, w koniunkcji ze szczegółowymi zasadami odnoszącymi się do każdego z kluczowych obszarów (Dział 6 normy CSR)” – wprowadzenie normy CSR PN-ISO 26000:2012 zostało dokonane w oparciu o rekomendacje ISO – International Organization for Standarization. IOS Central Secretariat 1, chemin de la Voie-Creuse Case postale 56, CH-1211 Geneve 20 Switzerland www.iso.org , ISO, 2010, ISBN 978-92-67-10538-3 – dokumentu dostępnego na stronach Polskiego komitetu Normalizacyjnego.

 

Działalność Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis została zbadana oraz przeanalizowana i jest monitorowana co do zakresu spełniania zaleceń normy PN-ISO 26000:2012 w następujących kluczowych obszarach i zagadnieniach Działu 6 normy CSR:

Obszar kluczowy: Zarządzanie organizacją 6.2

 

Obszar kluczowy: Prawa człowieka 6.3

Zagadnienie 1: Należyta staranność 6.3.3

Zagadnienie 2: Zagrożenia dla praw człowieka 6.3.4

Zagadnienie 3: Unikanie współsprawstwa 6.3.5

Zagadnienie 4: Rozpatrywanie skarg 6.3.6

Zagadnienie 5: Dyskryminacja i grupy szczególnie wrażliwe 6.3.7

Zagadnienie 6: Prawa obywatelskie i polityczne 6.3.8

Zagadnienie 7: Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturalne 6.3.9

Zagadnienie 8: Fundamentalne zasady i prawa w miejscu pracy 6.3.10

 

Obszar kluczowy: Zarządzanie zasobami ludzkimi 6.4

Zagadnienie 1: Zatrudnienie i stosunek pracy 6.4.3

Zagadnienie 2: Warunki pracy i ochrona socjalna 6.4.5

Zagadnienie 3: Dialog społeczny 6.4.6

Zagadnienie 4: Bezpieczeństwo i higiena pracy 6.4.7

Zagadnienie 5: Rozwój i szkolenie w miejscu pracy 6.4.8

 

Obszar kluczowy: Środowisko naturalne 6.5

Zagadnienie 1: Zapobieganie zanieczyszczeniu 6.5.3

Zagadnienie 2: Zrównoważone korzystanie z zasobów 6.5.4

Zagadnienie 3: Przeciwdziałanie i przystosowanie do zmian klimatycznych 6.5.6

Zagadnienie 4: Ochrona środowiska, bioróżnorodności i przywrócenie naturalnych siedlisk 6.5.7

 

Obszar kluczowy: Uczciwe praktyki biznesowe 6.6

Zagadnienie 1: Przeciwdziałanie korupcji 6.6.3

Zagadnienie 2: Odpowiedzialne zaangażowanie polityczne 6.6.4

Zagadnienie 3: Uczciwa konkurencja 6.6.5

Zagadnienie 4: Promocja odpowiedzialności społecznej w łańcuchu wartości 6.6.6

Zagadnienie 5: Poszanowanie praw własności 6.6.7

 

Obszar kluczowy: Sprawy konsumenckie 6.7

Zagadnienie 1: Uczciwy marketing, rzetelna informacja, uczciwe wzorce umów 6.7.3

Zagadnienie 2: Ochrona zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów 6.7.4

Zagadnienie 3: Zrównoważona konsumpcja 6.7.5

Zagadnienie 4: Obsługa i wsparcie konsumenta, załatwianie skarg i rozwiązywanie sporów 6.7.6

Zagadnienie 5: Ochrona prywatności i danych osobowych konsumentów 6.7.7

Zagadnienie 6: Dostęp do niezbędnych usług 6.7.8

Zagadnienie 7: Edukacja i świadomość 6.7.9

 

Obszar kluczowy: Zaangażowanie i rozwój społeczności 6.8

Zagadnienie 1: Zaangażowanie społeczności 6.8.3

Zagadnienie 2: Edukacja i kultura 6.8.4

Zagadnienie 3: Tworzenie miejsc pracy i rozwój umiejętności 6.8.5

Zagadnienie 4: Rozwój i dostęp do technologii 6.8.6

Zagadnienie 5: Tworzenie bogactwa i dochodów 6.8.7

Zagadnienie 6: Zdrowie 6.8.8

Zagadnienie 7: Inwestycje społeczne 6.8.9

Podsumowanie

Działania sprawdzające funkcjonowanie Społecznego Towarzystwa Hospicjum Cordis w oparciu o  wytyczne w zakresie odpowiedzialności społecznej zgodnie z  zaleceniami  normy PN-ISO 26000:2012 wykonywane są dorocznie a dostrzegane potrzeby zmian i korekt w działaniach wprowadzane są natychmiast. Przeglądy  w formie monitoringu są powtarzane każdego roku w marcu, począwszy od roku 2014. Respektowaniu normy PN-ISO 26000:2012 przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis  nie towarzyszy zbiurokratyzowanie działań ani ponoszenie jakichkolwiek kosztów.

Skip to content