O nas

Poradnia Opieki Hospicyjnej (POH) Mysłowice
Otaczamy opieką chorych dorosłych i dzieci z rozpoznaną chorobą nowotworową, kierowanych przez lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza specjalistę.

Zadania poradni :
– udzielanie porad, konsultacji i wizyt domowych chorym z zaawansowaną chorobą, najczęściej nowotworową
– udzielanie wsparcia rodzinie chorego, z uwzględnieniem zespołowego podejścia do chorego i jego rodziny również w okresie przeżywania żałoby

Wskazania do leczenia w poradni :
– chory z chorobą nowotworową po zakończeniu leczenia przyczynowego
– chory wymagający opieki również w okresie wcześniejszym zaawansowanej choroby, kiedy kontynuowane jest leczenie przyczynowe
– chory z inną chorobą nie dającą nadziei na wyleczenie
– chory z inną nie nowotworową chorobą ograniczającą życie, gdy istnieje taka potrzeba (np. łagodzenie objawów opornych na rutynowe leczenie)
– chory z odleżynami

Świadczenia medyczne udzielane w ramach poradni :
– porady lekarskie i lekarsko – pielęgniarskie, także w domu chorego
– porady psychologiczne
– konsultacje lekarskie
– kierowanie do leczenia szpitalnego, specjalistycznego innego, niezbędnego w procesie diagnostyczno-leczniczym
– kwalifikacja do opieki hospicyjnej domowej i stacjonarnej
– zapewnienie niezbędnych badań diagnostycznych
– edukacja rodziny w zakresie opieki paliatywnej i pielęgnacji chorych
– wsparcie rodziny
– wydawanie niezbędnych orzeczeń i opinii o stanie chorego
– ordynację leków, w tym przeciwbólowych
– zlecenie zabiegów pielęgnacyjnych
– zmiana opatrunku.

Ramowy rozkład pracy dnia w poradni :
harmonogram pracy poradni ustalony w wyniku zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia umów na świadczenie usług ambulatoryjnych zatwierdzony przez przez dyrektora ZOH.
Harmonogram jest wywieszony do wiadomości w rejestracji przychodni.

Organizacja pracy w poradni :
– chory przyjmowany jest na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, oraz bez skierowania w stanach nagłych
– w poradni przyjmowane są osoby dorosłe, dzieci i młodociani

Opieka sprawowana jest wobec chorych:
którzy mogą przybyć do poradni osobiście. W przypadku gdy chory nie jest w stanie zgłosić się do poradni osobiście, może zrobić to w jego imieniu osoba do tego upoważniona. Chorzy lub pierwszorazowe zgłoszenia do przyjmowane są w poradni po uprzednim ustaleniu terminu (telefonicznym lub osobistym).

Pierwsza wizyta, zgłoszenie chorego odbywa się w godzinach pracy poradni określonych w harmonogramie po wcześniejszym umówieniu terminu.

W wyjątkowych sytuacjach chorzy zarejestrowani w poradni mogą korzystać z niektórych świadczeń poza godzinami pracy poradni po uprzednim ustaleniu terminu z pracownikiem poradni.

Informacje o stanie zdrowia pacjentów udzielane są przez lekarzy bezpośrednio chorym lub wskazanym przez nich osobom.

Harmonogram pracy poradni:

poniedziałek: 15.30 – 18.00

wtorek: NIECZYNNE

środa: 12.00 – 14.30

czwartek: 8.00 – 10.30

piątek: NIECZYNNE

Skip to content